Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Pedagog

Zakres działań:

 1. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych.
 2. Określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb.
 3. Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
 4. Podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach, w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli.
 5. Wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach.
 6. Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
 7. Bieżąca analiza sytuacji wychowawczej w szkole oraz systematyczne przekazywanie informacji na ten temat Radzie Pedagogicznej.
 8. Kontrola spełniania przez uczniów obowiązku szkolnego.
 9. Stała współpraca z wychowawcami klas.
 10. Pedagog odpowiada za odpowiedni poziom pracy opiekuńczej i wychowawczej.
 11. W uzasadnionych przypadkach pedagog ma prawo w porozumieniu z Dyrektorem Zespołu występować z wnioskami do sądu rodzinnego i opiekuńczego oraz reprezentowania szkoły przed tym sądem oraz współpracy z kuratorem sądowym i policją.
 12. Do zadań pedagoga w szkole należy ponadto:
 13. a) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron uczniów;
 14. b) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz realizacja różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym poszczególnych uczniów;
 15. c) prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej.
Data dodania: 2021-03-02 12:56:35
Ilość wyświetleń: 142

Ważne informacje

Próbny egzamin ósmoklasisty odbędzie się w dniach 16 - 18 listopada 2021 r.
Więcej informacji

Osiągnięcia

Lorem ipsum dolor sit amet, cons adipiscing elit. Proin nibh ae, suscipit.
Więcej informacji

Kalendarz

Nasi Partnerzy

Godło
Szkoła podstawowa
im. Stanisława Staszica

21-542 Leśna Podlaska

ul. Bialska 25 Leśna Podlaska

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej