Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Pedagog szkolny

PEDAGOG  SZKOLNY (W TYM PEDAGOG SPECJALNY)

mgr Anna Gadomska

Godziny pracy

poniedziałek   

7.30 – 10.30

wtorek 

 8.30 - 9.00 Ossówka przedszkole

9.00 - 16.00 

środa       

7.30 – 16.00

czwartek      12.45 - 15.45
piątek   
7.30 - 13.30

                

Do zadań pedagoga w szkole należy w szczególności:

 

 1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia ijego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki;
 2. diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu przedszkola, szkoły i placówki;
 3. udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
 4. podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
 5. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym, szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
 6. inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
 7. pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych  możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
 8. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
 1. rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,
 2. udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

     Obowiązki nauczyciela pedagoga szkolnego wynikają z ustawy Karta Nauczyciela oraz szczególnie z rozporządzenia w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów
pedagogicznych i doradców zawodowych.

 

główne zadania pedagoga

Czas pracy nauczyciela (także pedagoga szkolnego) zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień. W ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia pedagog szkolny obowiązany jest realizować:

 1. zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze ustalonym na podstawienart. 42 ust. 7;
 2. inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów;
 3. zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym (art. 42 ust. 1 i 2 Karty Nauczyciela).


W ramach (art. 42 ust. 2b Karty Nauczyciela):

 1. zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 1, nauczyciel jest obowiązany uczestniczyć w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego;
 2. innych zajęć i czynności wynikających z zadań statutowych szkoły, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2, nauczyciel jest obowiązany uczestniczyć w przeprowadzaniu odpowiednio: egzaminu ósmoklasisty, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminu maturalnego – z wyjątkiem części ustnej. W ramach tych zajęć i czynności nauczyciel nie prowadzi zajęć świetlicowych oraz zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej (art. 42 ust. 2d Karty Nauczyciela).

 

Wykaz zajęć prowadzonych z uczniami:


Pedagog szkolny w ramach tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz (pensum do 22 godzin tygodniowo), realizuje:

 1. zajęcia w ramach zadań związanych z:
 1. prowadzeniem badań i działań diagnostycznych dzieci i młodzieży, w tym badań przesiewowych, diagnozowaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży w celu określenia ich mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających im funkcjonowanie i uczestnictwo w życiu szkoły,
 2. udzielaniem uczniom, wychowankom, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 
 3. dokonywaniem wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym,
 4. prowadzeniem działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, w tym działań mających na celu przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych związanych z używaniem przez uczniów i wychowanków środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych;

2. zajęcia i działania z zakresu doradztwa zawodowego (szczególnie w przypadku braku nauczyciela doradcy zawodowego w szkole);

3. zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (§ 3 rozporządzenia sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych).

 


Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 967) -art. 42.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 3 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów,
psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych (Dz.U.z 2020 r. poz. 1552) - § 3.

 

Data dodania: 2021-03-02 12:56:35
Data edycji: 2022-10-10 15:59:19
Ilość wyświetleń: 757

Ważne informacje

Więcej informacji

Osiągnięcia

M. Kwiatkowski laureatem konkursu historycznego. K.Kaliszewski laureatem konkursu Polonista Roku. A.Winogradow-II miejsce w konkursie matematycznym. J.Malczuk-III miejsce w konkursie literackim. O.Hawryluk-III miejsce w konkursie recytatorskim.
Więcej informacji

Kalendarz

Nasi Partnerzy

godło Polski - link do strony głównej
Szkoła podstawowa
im. Stanisława Staszica

21-542 Leśna Podlaska

ul. Bialska 25 Leśna Podlaska

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej